Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom v advokátskej kancelárii V4 Legal, s.r.o. spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb.

Naša advokátska kancelária sa zaväzuje neustále zlepšovať politiku, postupy a systém bezpečnosti ochrany Vašich osobných údajov a za týmto účelom ich primerane inovovať a zdokonaľovať. V snahe zabezpečovať ochranu osobných údajov sa zaväzujeme získavať a uplatňovať v praxi najnovšie poznatky. Zároveň sa zaväzujeme budovať firemnú kultúru v oblasti bezpečnosti ochrany osobných údajov a zabezpečiť a následne zvyšovať všeobecné povedomie o tejto téme a jej dôležitosti.

Naša advokátska kancelária postupuje rovnako ako v každej oblasti svojej činnosti aj vo vzťahu k ochrane osobných údajov s odbornou starostlivosťou a koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva v záujme našich klientov či iných dotknutých osôb všetky právne prostriedky, ktoré považuje za prospešné. Pritom dbáme na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

Pri spracúvaní osobných údajov sa naša advokátska kancelária riadi primárne Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako “GDPR”) a ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácii (§ 18), Kódexom správania prijatým Slovenskou advokátskou komorou (ďalej ako “SAK”) a ďalšími predpismi. Naša advokátska kancelária pri spracúvaní Vašich osobných údajov ďalej využíva odporúčania normy ISO/IEC 27001: 2013 s názvom „Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky.“, ale aj najnovšie legislatívne a akademické odporúčania.

Zamestnanci našej advokátskej kancelárie a ďalšie osoby podieľajúce sa na našej činnosti sú povinné zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone advokátskej činnosti alebo činnosti vykonávanej pri poskytovaní ďalších služieb súvisiacich s výkonom advokácie dozvedeli. Povinnosti mlčanlivosti podliehajú všetky priame alebo nepriame informácie týkajúce sa klientov našej advokátskej kancelárie a všetky dôverné či citlivé informácie získané v súvislosti s akýmikoľvek činnosťami vykonávanými pre našu advokátsku kanceláriu. Táto povinnosť je základným pilierom poskytovania nášho právneho poradenstva.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 41 321 12 90, e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu nášho sídla: Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina.

Všetky informácie nájdete v pdfPravidlá ochrany osobných údajov