Právne zastúpenie poskytujeme v konaniach vedených na vnútroštátnych ako aj rozhodcovských súdoch. Našou špecializáciou je civilná sporová agenda v oblasti obchodného, konkurzného, daňové­ho a dopravného práva. V rozsiahlej miere riešime súdne spory v oblas­ti vymáhania pohľadávok, ochrany osobnosti, spory týkajúce sa úpravy majetkových práv manželov a maloletých detí. Taktiež reprezentujeme klientov v trestných veciach v rámci prípravného (vyšetrovacieho) konania a v konaní pred súdom.