Naše služby v oblasti správneho práva sú orientované na získavanie rôznych typov povolení v rámci administratívneho konania a zastupovanie klientov pred jednot­livými správnymi orgánmi, najmä mestskými a obecnými úradmi, stavebným úra­dom, orgánmi policajného zboru, a ďalšími inštitúciami. Zároveň zastupujeme klientov v súdnych konaniach vedených proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy, ktorými boli do­tknuté ich práva ako účastníkov administratívneho konania.