Práva duševného vlastníctva zahŕňajú široký rámec právnej ochrany. Zameriavame sa na prihlasovanie a ochranu národných aj unitárnych práv z ochranných známok, patentov, a priemyselných vzorov, ochranu práv autorov, licenčné zmluvy, franchising a sponzoring. Taktiež riešime otázky ochrany dát, doménové mená, softwarové právo a e-commerce. Rovnako zastupujeme klientov v konaniach pred príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými úradmi priemyselného vlastníctva a súdmi v súvislosti s uplatňovaním a ochranou práv duševného vlastníctva.