Pracovnoprávne vzťahy majú v krajinách Vyšehradskej štvorky pomerne striktnú zákonnú reguláciu, preto našim klientom pravidelne poskytujeme aj právne poradenstvo pri uplatňovaní ich práv. V prípade zamestnávateľov je to najmä príprava pracovných zmlúv, pracovných poriadkov, či systémov odmeňovania zamestnancov, ale aj preskúmanie osobitných pracovných podmienok alebo možnosti ukončenia pracovného pomeru. Zamestnancov spravidla zastupujeme v súdnych sporoch týkajúcich sa neplatného ukončenia pracovného pomeru alebo nezaplatených peňažných nárokov zo strany zamestnávateľov.

V oblasti sociálneho zabezpečenia sa spravidla zameriavame na právne zastúpenie pred jednotlivými inštitúciami pri vymáhaní nedoplatkov a právne poradenstvo pri optimalizácií odvodového zaťaženia.