• Zakladanie spoločností, správa korporačných záležitostí, likvidácia.
 • Zakladanie a rušenie organizačných zložiek.
 • Vypracúvanie zmlúv o výkone funkcie štatutárnych orgánov spoločnosti.
 • Korporačné právo pre súkromne a verejne obchodovateľné spločnosti.
 • Akcionárske dohody.
 • Úprava právnych pomerov spoločností, schôdze predstavenstva a dozornej rady, valné zhromaždenia.
 • Registračné a oznamovacie povinnosti.
 • Joint ventures.
 • Akcionárske práva.
 • Prevody obchodných podielov.
 • Obchodné záväzkové právo.
 • Zvyšovanie a znižovanie základného imania.