Poskytujeme komplexné práv­ne poradenstvo pri akvizícií (predaji a kúpe) nehnuteľností vrátanie preverenia právneho stavu nehnuteľností (due diligence) od pôvodného vlastníka. Máme bohaté skúsenosti pri výstavbe a nadobúdaní celkov nehnuteľností, komerčných objektov (vý­robných hál, obchodných priestorov, reklamných zariadení a plôch) ako aj v rámci jednaní o úprave vlastníckych a nájomných vzťahov v bytových domoch a nebyto­vých priestoroch a pri ich správe.

Právne služby v oblasti stavebného práva sú zamerané na poradenstvo pri výstavbe nových bytových, administratívnych či priemyselných objek­tov a infraštruktúry v logistických parkoch a obytných zónach. Zastupujeme klientov aj v územ­nom a stavebnom konaní. Našou špecializáciou sú zmluvné dokumentácie obsahujúce zmluvné podmienky FIDIC využívané najmä v stavebných zákazkách realizovaných medziná­rodnými investormi, vo verejných tendroch či energetických projektoch.