Naše právne služby sú orientované na oblasť medzinárodného obchodu a me­dzinárodno-právnu ochranu investícií. Zaoberáme sa však aj otázkami súdnych sporov v obchodných či rodinných záležitostiach s medzinárodným prvkom.

Dopady legislatívy Európskej únie posudzujeme podľa účinkov nariadení a implementácie jednotlivých smerníc do vnútroštátneho právneho poriadku, ale aj s ohľadom na judikatúru súdneho dvora Európskej únie, a to predovšetkým v oblasti daní, práv duševného vlastníctva či obchodného práva.