Právne služby v oblasti bankového práva sú zamerané na otázky regulácie finančného trhu v ob­lasti bankových produktov, finančného sprostredkovania a podnikania na finančnom trhu. Taktiež zastu­pujeme klientov pri riešení sporov a zásahov do ich práv zo strany inštitúcií pôsobiacich na finančnom a bankovom trhu vrátane ochrany spotrebiteľských práv.