daniela cickanova v

advokát

+ 421 41 321 12 90

daniela.cickanova@v4legal.sk


Daniela Čičkánová je absolventkou University of Amsterdam (titul LL.M. z European Private Law získala v roku 2018) a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (titul JUDr. získala z obchodného práva v roku 2018, titul PhD. získala z občianskeho práva v roku 2015 a titul magister získala v roku 2012). V roku 2011 jej rektor Univerzity Komenského v Bratislave udelil akademickú pochvalu.Daniela získala svoje pracovné skúsenosti na pozícii:

 • právna asistentka v advokátskej kancelárii HKP Legal, s.r.o. v Bratislave v rokoch 2008 až 2011,
 • stážistka na Okresnej prokuratúre v Považskej Bystrici v roku 2012,
 • stážistka na Najvyššom súde Slovenskej republiky v Bratislave v rokoch 2011 až 2012,
 • právna asistentka na exekútorskom úrade v Bratislave v rokoch 2011 až 2012,
 • právna konzultantka v Združení slovenských spotrebiteľov v rokoch 2011 až 2012,
 • advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii HRABOVECKÝ & PARTNERS, s.r.o. v Bratislave v rokoch 2012 až 2013,
 • advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o. v Bratislave v rokoch 2013 až 2016,
 • advokátka v roku 2016.

Daniela spolupracuje s advokátskou kanceláriou V4 Legal, s.r.o. od roku 2018.

Daniela poskytuje právne poradenstvo hlavne v oblasti ochrany osobných údajov, správneho práva, občianskeho práva, práva ochrany hospodárskej súťaže, obchodného práva, pracovného práva a rodinného práva vrátane medzinárodných únosov detí.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, český jazyk a anglický jazyk

Významné pracovné skúsenosti:

 • právne zastupovanie v oblasti správneho práva a uplatňovania nárokov na náhradu škody proti Slovenskej republike,
 • právne zastupovanie v oblasti horizontálnych dohôd v konaní pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky,
 • komplexné právne zastupovanie poškodených spoločníkov obchodnej spoločnosti v trestnom a občianskom súdnom konaní vo vzťahu k trestným činom proti majetku.

Daniela je advokátkou zapísanou v Slovenskej advokátskej komore.