Vaša spoločnosť už nedosahuje zisk a neviete čo s ňou ? Zlikvidujte ju. Novela Obchodného zákonníka, ktorej účinky sa v praxi uplatnia po 01. 10. 2020, významným spôsobom mení a predlžuje celý proces likvidácie, zavádza nové povinnosti pre likvidátora a likvidáciu predražuje.

Kým aktuálne platná právna úprava umožňovala spoločnosť bez dlhov voči veriteľom alebo daňovému úradu zlikvidovať za ideálnych podmienok aj za 4 mesiace, od 01.10.2020 bude proces likvidácie zdĺhavejší, pričom celú likvidáciu odhadujeme za na 8 až 14 mesiacov.

Po novom bude spoločnosť vstupovať do likvidácie až momentom zápisu likvidátora do príslušného obchodného registra. Nová právna úprava zároveň vyžaduje, aby spoločnosť súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti rozhodla aj o ustanovení likvidátora, a to najneskôr do 60 dní odo dňa zrušenia spoločnosti. Pred zápisom likvidátora sa bude vyžadovať, aby spoločnosť zložila do notárskej úschovy preddavok na likvidáciu, ktorého výška bude určená na základe vykonávacieho predpisu. Podľa predbežného návrhu tejto vyhlášky by mal byť vo výške 1.500,00 EUR. V prípade, ak spoločnosť neustanoví likvidátora v spomínanej 60 dňovej lehote a je zložený preddavok na likvidáciu, ustanoví ho súd, a to náhodným výberom zo zoznamu správcov konkurznej podstaty.

Nová právna úprava obmedzuje osobu likvidátora na správcu konkurznej podstaty alebo inú osobu, ak je zapísaná v registri fyzických osôb a zároveň by mohla byť ustanovená za člena štatutárneho orgánu. Z funkcie likvidátora boli vylúčené právnické osoby, fyzické osoby, ktoré nie sú zapísané v príslušnom registri fyzických osôb, ako aj osoby, ktoré nemôžu byť vymenované za štatutárny orgán.

Podľa novej úpravy momentom vstupu spoločnosti do likvidácie zanikajú jednostranné úkony spoločnosti (príkazy, poverenia a prokúry) okrem splnomocnení udelených za zastupovanie v súdnych konaniach.

Obmedzuje sa aj nakladanie s majetkom spoločnosti v tzv. medziobdobí, v ktorom podlieha akékoľvek nakladanie s majetkom spoločnosti nad 10% z hodnoty základného imania oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti. Takýto právny úkon nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložený spolu so znaleckým posudkom do Zbierky listín.

Prihlášku pohľadávky do konkurzu bude možné doručiť na likvidátorom určenú adresu výlučne na území Slovenskej republiky, spravidla adresu bydliska likvidátora alebo sídla správcu konkurznej podstaty.

Novou povinnosťou likvidátora je vyhotovenie základného zoznamu pohľadávok ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie a jeho následná povinnosť ho do 30 dní uložiť do zbierky listín obchodného registra. V uvedenej lehote tiež likvidátor vyhotoví zoznam majetku likvidácie.

Likvidáciu bude možné ukončiť najskôr po šiestich mesiacoch odo dňa oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie. Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, ktoré bezodkladne zverejní. Ak likvidátor zistí, že spoločnosť má ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok alebo sa u nej vykonáva daňová kontrola nebude možné likvidáciu ukončiť skôr ako po jednom roku odo dňa oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie.

Likvidátor bude povinný podávať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra, ktorého prílohou bude účtovná závierka, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Vyhlásenie o neexistencií daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly má povinnosť predložiť iba v prípade, ak spoločnosť mala daňový nedoplatok alebo daňovú kontrolu.

Likvidácie, ktorých likvidátor bol zapísaný do obchodného registra do 30.09.2020 budú dokončené v zmysle právnej úpravy účinnej do 30.09.2020.

Predmetnou novelou sa výrazne sprísnili podmienky a skomplikoval sa proces likvidácie spoločnosti. Oproti súčasnej úprave spoločnosť zaplatí veľké poplatky nielen za zložený preddavok na likvidáciu, ale aj za ďalšie úkony likvidátora a vypracovanie dokumentácie, ktorú vyžaduje nová práva úprava.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok o danej problematike neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu V4 Legal, s.r.o. špecializujúcu sa na likvidáciu spoločností.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: