Novela Zákonníka práce, okrem iného v ustanovení § 250b ods. 2 upravila výkon práce zamestnanca z domáctnosti, a to ako:

1) MOŽNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA PRIKÁZAŤ PRÁCU Z DOMÁCNOSTI ZAMESTNANCA, ak:

  • ide o činnosť, u ktorej je to možné a zároveň práca na pracovisku nie je možná, nevyhnutná, prípadne je riziková z dôvodu prevencie šírenia prenosnej choroby a zamestnanec takýto výkon práce z domácnosti bezdôvodne odmieta.  (Dohoda strán nie je týmto ustanovením vylúčená). Možnosť prikázať prácu z domu by nemala byť úplne svojvoľná, ale zamestnávateľ by mal vychádzať z rizík, ktoré sú spojené s výkonom práce kolektívu na pracovisku, resp. s prítomnosťou niektorých zamestnancov na pracovisku.
  • zamestnanec by mal mať technické vybavenie na prácu z domu. Novela Zákonníka práce síce priamo nevyžaduje, aby zamestnávateľ zamestnancovi takéto technické vybavenie poskytol, avšak z iných ustanovení Zákonníka práce možno odvodiť, že za technické vybavenie na výkon práce zodpovedá zamestnávateľ, resp., že náklady práce nemožno prenášať na zamestnanca. Tu je však potrebné dodať, že ak zamestnanec má svoj vlastný počítač a má v domácnosti aj pripojenie na internet a takéto prostriedky na výkon práce postačujú, možno sa domnievať, že zamestnanec nemôže výkon práce odmietnuť, z dôvodu, že mu zamestnávateľ nedal počítač alebo nezaplatil internet, ktorý zamestnanec používa aj pre vlastné účely. V praxi však zamestnávateľ väčšinou nemôže pripustiť, aby zamestnanec narábal s dokumentmi na nezabezpečenom počítači, a preto takéto technické vybavenie zamestnancovi poskytuje.

2) PRÁVO ZAMESTNANCA NA VÝKON PRÁCE Z DOMÁCNOSTI, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (napr. potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku - ak by bolo potrebné vykonať zásah na technickom zariadení, preberať písomnosti, prípadne osobitné predpisy - napr. uložená pracovná povinnosť a pod.).

3) Treťou alternatívou, ktorá síce nie je explicitne vymedzená v novele Zákonníka práce je DOHODA ZAMESTNÁVATEĽA SO ZAMESTNANCOM o vykonávaní práce z domu alebo SÚHLAS ZAMESTNANCA S VÝKONOM PRÁCE Z DOMU (podľa ustanovenia § 52 ods. 5 Zákonníka práce), počas vymedzeného obdobia

Príkaz zamestnávateľa na prácu zamestnanca z domu sa musí dostať k zamestnancovi - zákon nevyžaduje písomnú formu, avšak je dôležité, aby zamestnávateľ vedel takýto príkaz preukázať (napr. príkaz zaslaný e-mailom). Zákonník práce nelimituje zamestnávateľa z hľadiska času platnosti takéhoto príkazu, a teda môže ísť o príkaz bez presného časového obmedzenia, ktorý platí až do odvolania.

Ak zamestnávateľ odvolá príkaz, zamestnanec musí prísť vykonávať prácu na pracovisko (avšak stále má aj zamestnanec právo uplatniť možnosť vykonávania práce z domu, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa). Zároveň časové obmedzenie takejto možnosti zamestnanca je špecifikované v ustanovení § 250b Zákonníka práce , nakoľko platí len pokiaľ trvá relevantná situácia. To v zmysle ustanovenia § 250b ods. 1 Zákonníka práce znamená, že v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní.

V prípade, ak zamestnávateľ odvolá príkaz na vykonávanie práce z domu a  zamestnanec nepríde vykonávať prácu na pracovisko, možno to považovať za porušenie pracovnej disciplíny, pričom pri opätovnom neuposlúchnutí takéhoto príkazu, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi z tohto dôvodu výpoveď. V uvedenom prípade si Vás však dovoľujeme upozorniť, ako sme už vyššie uviedli na stále trvajúce právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to až dva mesiace po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. S ohľadom na uvedené bude preto potrebné skúmať každý takýto prípad zamestnanca individuálne.

V prípade, že máte akékoľvek otázky súvisiace s výkonom práce z domácnosti, prosím neváhajte nás kontaktovať.