Detský život je plný citlivých tém, v dôsledku čoho je často nevyhnutné, aby ich chránili rodičia, iní zákonní zástupcovia, ale aj právne normy.

Uvedené sa týka aj poskytovateľov internetových služieb, ktorí taktiež musia pri svojej činnosti zohľadniť práva detí, a to aj s ohľadom na nové nariadenie na ochranu osobných údajov GDPR. UNICEF vydal užitočné usmernenie, ktoré sa zaoberá práve právami detí pri poskytovaní digitálnych služieb s názvom „Súkromie, ochrana osobných údajov a povesti“.

Autori predmetného usmernenia uvádzajú, že obchodné spoločnosti by mali pozorne zvažovať vplyv svojich pravidiel na ochranu súkromia a údajov na detské digitálne práva v kontexte ich občianskej angažovanosti a životných rozhodnutí. Následne je v usmernení zdôraznený význam šifrovania a anonymizácie, ktoré rovnako aj GDPR označuje za efektívne technické a organizačné opatrenia. Z uvedeného okrem iného vyplýva, že keď prevádzkovateľ služieb pripravuje pravidlá na ochranu súkromia, ktoré zahŕňajú aj osobné údaje detí, musí zohľadniť celé spektrum detských práv, ktoré sa môžu v rozsahu aj v aplikácii výrazne odlišovať od práv dospelých užívateľov. Aj z tohto dôvodu sa odporúča prediskutovať v prípade praktickej potreby danú problematiku s právnymi expertami z hľadiska aspektu rozhodovacej, informačnej a fyzickej zložky súkromia.

V prípade, ak máte záujem zistiť, aké povinnosti máte vo vzťahu k ochrane osobných údajov detí, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.