V súlade s dôvodovou správou je jeho cieľom „zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách“. Podľa zákonodarcov do toho času existovalo viacero registrov, ktoré vyžadovali rôzne údaje, v dôsledku čoho chýbala v tejto oblasti transparentnosť a vznikali problémy v prípade potreby zistenia štatutárnych orgánov a zodpovedných osôb oprávnených konať v mene konkrétnych mimovládnych neziskových organizácií.

Predmetný zákon tak zriadil register mimovládnych neziskových organizácií a určil údaje, ktorých evidencia je povinná. Register bude viesť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Kľúčovou informáciou je, že podľa daného zákona podliehajú registrácii nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom.

V prípade, ak máte záujem zistiť, aké práva alebo povinnosti Vám z novej právnej úpravy vyplývajú, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.