Aktuality

Eva Nemšáková, partnerka našej advokátskej kancelárie, sa zúčastnila slávnostného krstu knihy "100 rokov časopisu Právny obzor" pri príležitosti stého výročia existencie odborného právneho časopisu Právny obzor. Jej spoluautormi sú také významné osobnosti ako prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. a doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., ako aj ďalší spoluautori pôsobiaci v Ústave štátu a práva SAV. 

Želáme tejto ojedinelej publikácii veľa zanietených čitateľov a časopisu ďalšie úspešné roky existencie.

image 0 02 04 70858bc82e5e57fd0204c9cfa36688073c7557201174341e1dcecf6f7f1724fc Vimage 0 02 04 cea27635b782a523827a41628babdf58626afdaecfa67a7a8b449804a3e27e62 V 

Národná rada Slovenskej republiky schválila v novembri 2016 novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom predmetné zmeny nadobudnú účinnosť od 1. januára 2017. Nižšie Vám prinášame krátky prehľad najdôležitejších zmien.

Autori článku analyzujú právnu úprava zdaňovania príjmu z prevodu účasti na obchodnej spoločnosti, a to najmä vzhľadom na časový aspekt nadobudnutia majetkovej účasti spoločnosti, resp. vzhľadom na osobitné špecifiká zdaňovania príjmu z prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným s poukazom na špecifiká zdaňovania prevodu obchodného podielu, ktorého majetková hodnota patrila do bezpodielového vlastníctva manželov (ďalej aj len „BSM“).

Prvý október 1949 neoznačuje len deň vzniku Čínskej ľudovej republiky, ale aj významný moment z hľadiska čínskej právnej histórie. Rozhodnutie prerušiť právnu kontinuitu generálnym odmietnutím predchádzajúceho poriadku poznačilo vývoj čínskeho právneho poriadku, právo duševného vlastníctva (PDV) nevynímajúc. Vývoj v oblasti PDV je o to špecifickejší, nakoľko dané právne odvetvie bolo historicky do Číny skôr západnými mocnosťami pod hrozbou sankcií ´pretlačené´. Väčšina dnes relevantných zákonov bola prijatá v 80. rokoch minulého storočia, pričom nesie aj charakteristiky, na ktoré zahraniční investori neboli pripravení.

Daň z nehnuteľností sa spravuje druhou časťou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Nový zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o DzMV“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2015, nahradil v plnej miere jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upravujúcu daň z motorových vozidiel. Znamená to, že sadza dane z motorových vozidiel sa už neriadi ako ostatné miestne dane všeobecne záväznými nariadeniami vyšších územných celkov, ale novým zákonom o DzMV, konkrétne prílohou č. 1 k tomuto zákonu. Zmeny sa dotkli takmer všetkých oblastí, preto Vám prinášame prehľad, ako tieto zmeny ovplyvnia vypĺňanie daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2015, ktoré je potrebné podať do 1.2.2015. Berte prosím na vedomie, že v tejto lehote je daň aj splatná.

Szkola Prawa Slowackiego 2016 2017S potešením Vám oznamujeme, že dňa 25. októbra 2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Školy slovenského práva, nového študijného programu v ponuke Právnickej fakulty Jagelovskej univerzity v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Kanceláriou V4 LEGAL.

stretnutie cina

S príchodom roka 2016 sa začína i spolupráca advokátskej kancelárie V4 Legal pôsobiacej v regióne Vyšehradskej štvorky s čínskou advokátskou kanceláriou JOIUS Law Firm, ktorej pobočky sa nachádzajú v Šanghaji a Tchaj-pei.